Открит урок по Български език и литература - 8 клас

Детайли

Тема на урока: Животът, смъртта и човекът в ,,Зимни вечери” от Христо Смирненски

            

Образователна степен – VIII клас

Време на урока – 1 учебен час

Вид на урока – нови знания

Метод – самостоятелна работа с текста, беседа

Цели:

1. Образователни:

А/ Да се осмисли представата за Христо Смирненски като социален поет

Б/ Умения за извличане на информация от художествения текст с цел преодоляване на трудности при създаване на интерпретативно съчинение

В/ Развитие на асоциативно мислене

Г/ Овладяване на литературната терминология

2. Възпитателни:

А/ Провокиране на интерес към българската литература

Б/  Съчувствие и състрадание

В/ Разширяване на общата култура

 

Предварителна работа: Човекът в поетическия цикъл ,,Зимни вечери” от Христо Смирненски

 

Задачата е дадена за домашна работа, като попълване на следната таблица:

ЦИТАТ

КОМЕНТАР НА ЦИТАТА

IIчаст

,,…                безхлебен

пиян пак бащата ругай”

Героят е лишен от възможността да изпълни бащинския си дълг, изгубил е човешката си същност и т.н.

 

Ход на урока:

     Миналия час стигнахме до извода, че заглавието на цикъла ,,Зимни вечери” е оксиморон.Това създава нагласа да възприемем абсурдността на изобразения свят.Да проверим домашната работа и да направим изводи за човешкото присъствие в цикъла .

1. Проверка на домашната работа – чрез беседа - 10 мин.

Обобщение: Човекът е изгубил своята идентичност и нравствените си опори. Човекът бавно и мъчително умира без възможност да се защити или да се съпротивлява.Различните лица разкриват безперспективност и липсата на надежда.Водещото усещане е за безкрайност на страданието.Към този извод ни насочват и звуковите картини.Човекът присъства чрез риданието, плача и писъка – израз на страданието, ,,пиянски хрипливи слова” – израз на обезчовечаването. Най-често обаче героите са безмълвни,а мълчанието е еквивалент на смъртта. Разпадът на човешкото в цикъла се внушава и от фрагментарното изграждане на художествените образи.

     И така, човекът в ,,Зимни вечери” обитава един абсурден свят, определен от поета като излишен/ ,,Босоногите деца”/Да се опитаме да отговорим защо е излишен този абсурден свят.

 

2. Поставям темата на урока и я записвам на дъската.

Записвам двете понятия  живот и смърт.

3. Задача за самостоятелна работа:

     Като имате предвид изучените дотук произведения, анализа на ,,Зимни вечери”и жизнения си опит, помислете какви асоциации предизвикват у вас тези понятия  - проверка чрез беседа - общо10 мин.

Записваме предложенията на дъската

Евентуални отговори:

живот смърт
битиенебитие страдание
радост нещастие
осъществяване край
мечти, бъдеще крах
обич, любов загуба
слънце, ден мрак, нощ
красота агония
шум тишина
движение покой
червено черно

4. Открийте посочените характеристики на живота и на смъртта в текста.Потърсете цветовете на живота и на смъртта.

     Работа по групи: класът се разделя на 7 групи  по 4 ученици, като всяка група работи с една от седемте части - проверка чрез беседа - общо 7 мин.

     Учениците бързо откриват, че смъртта е много по пространно представена в текста.Основните цветове са  черният, сивият, жълтият и белият. Дори животът е представен като сива мъгла.

Обясняваме символиката на цветовете.

ИзводЖивотът е обезсмислен, ,,непотребен”, защото в него няма нищо стойностно. Той е лишен от красота, от перспектива, надеждата е плаха и крехка. Това е живот – безкрайна агония, живот –Ад. Животът в покрайнините на града и хоризонталният митологичен модел на света /,,потопени в хаоса намръщен”./

     Смъртта е вечна Тя дебне,уверена в своята победа и зловещото си тържество.Всички предмети и хора са белязани с нейния знак – те са обречени необратимо: градът е ,,пуст и мрачен”, стъпките ,, се топят”, тополата е ,,призрак същи”, снегът ,,хрупка с вопъл зъл и глух”. Още в първата част ,,младата луна” ,,мълком гаснеща от скръб” и нейният ,,огнен сърп” носят скрит смисъл на унищожение. Така детайлите отвеждат към бавното, но сигурно тлеене на хората в този град.

/5мин./

5. Има ли някаква надежда за спасение? Коментирайте алегорията в последното четиристишие на седма част./2 мин./

6. Как композицията внушава безкрайното страдание. /2 мин/ Кръгова композиция.

Подкрепете с цитат.

Заключителен извод: Социалната несправедливост убива бавно и мъчително човека.Образен еквивалент на света в ,,Зимни вечери” е градът. С неговото представяне ще се запознаем в следващия час.

     Домашна работа:

     Прочетете отново стихотворението ,,Братчетата на Гаврош” и цикъла ,,Зимни вечери”и извадете думи и изрази, които характеризират града.

     Оценка за работата на класа като цяло и на отделни ученици.

                                                                                            В.  Колева

   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"