За нас

Детайли

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение  в синхрон с ДОИ, насочено към адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

СУ “Стефан Караджа” се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, действие срещу проявите на агресивност и насилие.

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

СУ "Стефан Караджа" е продължител на образователното дело в гр. Каварна.
Сградата, в която сега се осъществява учебния процес е открита през 1976 г.
Днес училището разполага с богата материално-техническа база: добре оборудвани три учебни кабинета по информатика и информационни технологии, два физкултурни салона, вътрешен и външен фитнес, стрелкови клуб, игротека, ученически стол, библиотека с богат библиотечен фонд и др.
СУ "Стефан Караджа" предлага езикова подготовка по английски, немски, френски и руски език във всички етапи на обучение. Нашите възпитаници са доказали своите знания чрез участия в олимпиади и конкурси на областно и национално равнище. Отборите ни по бадминтон, футбол, волейбол представят училището в турнири и състезания.
Трудно е да си представим съвременен млад човек, който да не владее поне един чужд език. В тази посока нашето училище има богати традиции. Повече от дванадесет години в СУ "Стефан Караджа" учениците имат възможност да се обучават в профилирана паралелка с английски език с прием след седми клас. Добрата им езикова подготовка дава възможност за контакти с млади хора от целия свят и участия в много международни проекти.
Обучението след осми клас е насочено към профилирана подготовка по предмети от природоматематическия цикъл. Учениците, обучаващи се в профил "Природоматематически" – математика, получават разширени знания по математика, информационни технологии, физика, география. Учениците, които се обучават в профил "Природоматематически" – химия, изучават като профилиращи предмети химия, биология, география, информационни технологии.
Училището предлага подготовка след осми клас и в непрофилирана паралелка.
СУ "Стефан Караджа" е с утвърден авторитет и неговите възпитаници са конкурентно способни при кандидатстване във ВУЗ.  Заслугата за това е на добре подготвен и утвърден учителски колектив.
   
© HKKDesign & СОУ "Стефан Караджа"